صفحه اصلی > راهنمای مراجعین > برنامه دی کلینیک رازی 

 

 برنامه پزشکان متخصص در دی کلینیک رازی
 پزشکان متخصص
-------------------
ایام هفته 
چشم  جراحی عمومی گوش و حلق و بینی  طب فیزیکی     داخلی مغز و اعصاب   پوست     
 شنبه صبح    -
- د. نطقی   د.معزی
 یکشنبه صبح  - - -    د. نطقی   د.معزی
 دوشنبه صبح  -
-    د. نطقی   د.معزی
 سه شنبه صبح   آقای دکتر کمالی
-  د. نطقی 
د.معزی
 چهارشنبه صبح   آقای دکتر کمالی
 - د. نطقی 
د.معزی
 
برنامه هفتگی کلینیک شماره 2 شیفت عصر
ایام هفته جراحی عمومی گوش و حلق و بینی اعصاب و روان چشم پزشکی طب فیزیکی پوست  جراح مغز و اعصاب داخلی مغز و اعصاب
شنبه

 د. تات  د.کمالی د. نطقی    د.معزی   

یکشنبه

د. تات د.کمالی د. نطقی د.معزی 

دوشنبه

د. تات د.کمالی د. نطقی د.معزی 

سه شنبه

د. تات د.کمالی د. نطقی د.معزی 

چهارشنبه 

د. تات د.کمالی د. نطقی د.معزی