صفحه اصلي > ریاست > سوپروایزرین 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی سابقه کار سمت فعلی
مریم قنبر سوپروایزر سوپروایزر در گردش
محبوبه جوانی سرپرستار سوپروایزر در گردش
فاطمه تفرقه پرستار سوپروایزر در گردش
لیلا شیخ عباسی سوپروایزر سوپروایزر در گردش
عاطفه حلاج پرستار سوپروایزر در گردش
سعیده داودی سوپروایزر سوپروایزر آموزشی
نجمه مهردادیان پرستار سوپروایزر کنترل عفونت