نام بخش : زنان

مسئول بخش : خانم  شهرایی    لیسانس پرستاری

تعداد تخت فعال :29 تخت

تعداد پرسنل بخش : 11نفر        رسمی 2 نفر            پیمانی 8 نفر       قرارداد 1 نفر 

                                               پرستار7 نفر        بهیار 4نفر            

تعداد پزشکان بخش : 6 نفر

   خانم دکتر نیازی ، خانم دکتر نصرالهی، خانم دکتر کریمی، خانم دکتر رضائیان ، خانم دکتر میروکیلی , خانم دکتر نصیری

تعداد خدمات 4 نفر

پذیرش بیماران این بخش از مطب ، درمانگاه ، زایشگاه و اورژانس می باشد./