صفحه اصلي > ریاست > مدیر امور مالی 

دیر امور مالی : آقای شیخ آبادی

  پست سازمانی :   مسئول حسابداری       سابق کار :   سال

تلفن مستقیم  :                                       تلفن داخلی : 210
     شرح وظایف  : 

  1-هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

    2-پیگیری و نظارت مستمر بر صحت وصول به موقع درآمدهای واحد

    3-حفظ وشناسایی وهمچنین نگهداری حساب اموال ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های واحد

    4-کنترل امضاءاسناد مالی و اوراق تعهدآور بر اساس تفویض اختیارات ابلاغی ریاست

    5-اجرای  سر فصلهای اعلام شده امور مالی

    6-اجرای عملیات مالی و تامین اعتبار کلیه پرداختها در چارچوب بودجه ابلاغی تخصیصی

    7-حصول اطمینان از وصول درآمدهای بیمارستان از محل حق معالجه بیماران و استفاده از سرویسهای بیمارستان.

     8-نظارت بر رعایت مقررات و موازین مالی در امور حسابداری بیمارستان

     9-گزارش کتبی به امور مالی در مورد تشخیص پرداخت وجه خلاف مقررات قبل از پرداخت